Нормативна база

Дейността на техническия надзор се рагламентира и извършва в съответствие на следните нормативни документи:

 

1. ЗАКОН за технически изисквания към  продуктите 

2. НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията

3. НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

 4. НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове   

5. НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане

6. НАРЕДБА №6 от 25.11.2004г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ