Нормативна база

Дейността на техническия надзор се рагламентира и извършва в съответствие на следните нормативни документи:

1. Наредба за устройството, безопасната екплоатация и технически надзор на съоръжения под налягане

2. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени газове

3. Закон за технически изисквания към продуктите

4. Наредба N°6 от 25.11.2004г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на придоден газ

5. Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията

6. Наредба за устройсвото и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ