Услуги

Списък на съоръженията с повишена опасност, на които "Овергаз Техника" АД извършва технически надзор:


I. Лицензия № 754 / 11.05.2015 г.:

II. Лицензия № 657 / 21.12.2010 г. :

1. Стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kW, в това число:

1.1. Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MPa включително ;

1.2. Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110о C включително.

III. Лицензия № 713 / 03.07.2012 г. : 

1.Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при налягане до 1.6MPa и темперaтура на стените на съда до 200o C, на които произведението от обема в литри и максимално допустимото налягане в мегапаскали не надвишава числото 4000.

2. Съдове предназначени за съхраняване на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване.

3. Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации, газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради.

4. Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове.

5. Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налагане до 0,6 MPa до 8,0 MPa, включително и гореща вода с температура от 110о C до 400о C, включително и на които произведението на максимално допустимото налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.

IV. Лицензия № 311 / 20.10.2006 г. :

1.Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях.

2.Съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с втечнен въглеводороден газ, газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради.

3.Газови уреди

За Овергаз Техника

 

„Овергаз Техника” АД като лицензирано лице за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/, Ви предлага следните услуги:
 

 - Оценка и заверка на съответствие с техническите изисквания на инвестиционен проект /заверка/;

 - Регистриране на СПО;

  - Първоначален технически преглед;

  - Периодичен технически преглед без изпитване на якост;
 

  - Периодичен технически преглед с изпитване на якост;

  - Извънреден технически преглед ;

  - Консултантски услуги, извършване на експертизи на СПО и документация.

 

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. за защита на личните данни

Уважаеми клиенти,

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016г. за защита на личните данни (наричан по-долу „Регламентът“, в сила от 25.05.2018 г.) и изискванията на българското законодателство Ви информираме, че личните данни на нашите клиенти се събират на основание сключените договори за технически надзор на газови инсталации и газовите уреди, ползвани от Вас и на основание Закона за енергетиката и Закона техническите изисквания към продуктите. Целите на обработването им са идентифициране на нашите клиенти, осъществяване на технически надзор и информиране за дължими суми за предоставените услуги. Данните се съхраняват за периода на действие на договора, сключен с дружеството, както и в сроковете, определени съгласно Закона за счетоводството (10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят), а в случай на финансови задължения – до окончателното им уреждане и в съответствие с давностните срокове, посочени в Закона за задълженията и договорите.

Вие имате право на достъп до Вашите лични данни, право на коригирането им, право на преносимост, право на жалба, съгласно чл. 77 от Регламента, както и всички други права посочени в Регламента.

Данните, идентифициращи „Овергаз Техника“ АД като администратор на лични данни са:

наименование: „Овергаз Техника“ АД

ЕИК: 126040166

телефон за връзка: 0882174423, 024283522