Технически надзор

Дейността Технически надзор на съоръжения с повишена опасност гарантира спазването на определени нормативни изисквания, правила и норми за устройство, проектиране, монтаж и експлоатация, което да осигури безопасно за човека и околната среда функциониране на тези съоръжения. 

Изискването за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност е регламентирано в Глава пета на Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ и наредбите към него.

Осигуряването на технически надзор на съоръжения с повишена опасност е задължение на техните ползватели, които следва да ги регистрират пред орган за Технически надзор.

Заявление за ТН може да изтеглите от тук.