Съвети за комфортно и безопасно използване на природен газ у дома

 

 

Вашата

Безопасност

е наш приоритет


Кратко видео на годишен технически преглед на газовата инсталация - ТУК

 

Какво да направите, ако усетите миризма на газ?

 • Отворете вратите и прозорците за да проветрите добре помещението.
 • Не включвайте и не изключвайте електрическото осветление или електрически уреди.
 • Не използвайте запалки, кибрити и други източници с открит пламък! Не пушете!
 • Изключете газовите уреди и затворете главния кран за подаване на газ към газопроводната инсталация.
 • Напуснете незабавно жилището!  След като се отдалечите на  безопасно разстояние се  обадете на нашия телефон за спешни случаи* 080011211 и на тел. 112. Ние ще се отзовем веднага, за да проверим инсталацията.
 • Изчакайте пристигането на аварийния екип и изпълнявайте указанията, които ще получите.

*Този телефон е изключително и само за спешни случаи! Моля, не ангажирате линията.

 

Оставете монтажа и ремонта в ръцете на професионалисти

 • Дейностите по изграждане на газови инсталации, монтаж и сервиз на газови уреди се извършват единствено от оторизирани техници.
 • При неизправност на Вашите газови уреди, незабавно се свържете със сервизната фирма, която ги поддържа.
 • Не предприемайте сами действия по отстраняване на повреди!
 • След ремонт на инсталацията или подмяна на  газов уред е необходимо да бъде извършен технически преглед от специализирания независим орган, който е регистрирал инсталацията.

 

Поддържайте инсталацията и уредите

 • Съгласно действащата нормативна уредба собственикът или ползвателят е длъжен да поддържа и да използва правилно инсталацията и газовите уреди.
 • Газовите инсталации подлежат на периодичен технически преглед всяка година, а газовите уреди – на 2 години.
 • Годността за безопасна експлоатация се удостоверява с ревизионен акт за съответствие с техническите изисквания издаден от лицензиран орган за технически надзор.
 • „Овергаз техника“ АД извършва тази дейност над 15 години и гарантира максималната сигурност и ефективно функциониране на всички уреди и системи във Вашият дом.
 • Не допускайте експлоатацията на нови газови инсталации и уреди, които не са преминали първоначален технически преглед от лицензирано лице за технически надзор. Ревизионния акт от прегледа гарантира, че при  проектирането, производство и монтаж на инсталацията са спазени всички норми за безопасност.

Копия на издадените от технически надзор актове за периодичен технически преглед трябва да бъдат предоставени своевременно на „Овергаз Мрежи“ АД. „Овергаз техника“ АД ще извърши това вместо Вас.

 

Спазвайте инструкциите и следете за изправната работа на уредите и инсталацията.

 • Стабилният и син на цвят пламък показва, че газовият уред е настроен и работи правилно.
 • При постоянно нестабилен и жълт на цвят пламък, както и при образуване на черни отлагания  върху дъната на съдовете, трябва да се свържете със сервизната организация, която да извърши преглед и настройка на газовия  уред . 
 • Наблюдавайте състоянието на гъвкавите връзки към уредите и резбовите съединения в инсталацията.

 

Не възпрепятствайте вентилацията на помещенията и димоотвеждането на уредите

 • Не запушвайте и не поставяйте препятствия пред вентилационните отвори.
 • Отвеждането на димните газове е от основно значение за доброто функциониране на уредите.

 

При продължително отсъствие

 • Затворете главния кран за подаване на газ в жилището.

 

Винаги спазвайте изискванията за  пожарна безопасност

 

При пожар:

 • Незабавно се обадете на тел. 112.
 • Ако е безопасно, изключете газовите уреди и затворете крановете на газовата инсталация.
 • Ако пожарът е в начален стадий, можете да се опитате да го загасите, без да поемате излишен риск.