Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. за защита на личните данни

Уважаеми клиенти,

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016г. за защита на личните данни (наричан по-долу „Регламентът“, в сила от 25.05.2018 г.) и изискванията на българското законодателство Ви информираме, че личните данни на нашите клиенти се събират на основание сключените договори за технически надзор на газови инсталации и газовите уреди, ползвани от Вас и на основание Закона за енергетиката и Закона техническите изисквания към продуктите. Целите на обработването им са идентифициране на нашите клиенти, осъществяване на технически надзор и информиране за дължими суми за предоставените услуги. Данните се съхраняват за периода на действие на договора, сключен с дружеството, както и в сроковете, определени съгласно Закона за счетоводството (10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят), а в случай на финансови задължения – до окончателното им уреждане и в съответствие с давностните срокове, посочени в Закона за задълженията и договорите.

Вие имате право на достъп до Вашите лични данни, право на коригирането им, право на преносимост, право на жалба, съгласно чл. 77 от Регламента, както и всички други права посочени в Регламента.

Данните, идентифициращи „Овергаз Техника“ АД като администратор на лични данни са:

наименование: „Овергаз Техника“ АД

ЕИК: 126040166

телефон за връзка: 0882174423, 024283522